Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3640 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació crèdit núm. 2/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 84-0 Edicte: 3533 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació de la convocatòria i les bases especifiques reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la contractació, en règim laboral temporal d'interinitat, a temps parcial, d'un/a auxiliar administratiu/va i creació d'una borsa de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou (i opcionalment també podrà ser utilitzada per altres municipis adherits al servei d'assistència de secretaria intervenció de la Diputació de Girona)
Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3359 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de manteniment del cementiri de Sant Andreu Salou
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 870 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva del projecte executiu de Via Verda intermunicipal Onyar-Verneda (Tram 5 - Sant Andreu Salou)
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 661 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de manteniment del cementiri
Exercici: 2021 Bop: 18-0 Edicte: 519 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9926 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9613 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Convocatòria per cobrir les places de jutge/ssa de pau titular i substitut
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9587 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit 07/2020
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8111 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva del plànol de delimitació contra incendis forestals d'urbanitzacions, nuclis de població, instal·lacions i edificacions de Sant Andreu Salou