Edictes del BOP

Exercici: 2018 Bop: 183-0 Edicte: 8180 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'informació pública de modificació d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7314 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'adhesió al Consorci Localret
Exercici: 2018 Bop: 156-0 Edicte: 7152 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació del Pla Econòmic Financer per al període 2017- 2019
Exercici: 2018 Bop: 148-0 Edicte: 6831 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 148-0 Edicte: 6830 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 121-0 Edicte: 5598 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte de delegació de competències del Ple a favor de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 121-0 Edicte: 5594 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5517 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva de la sol·licitud de dissolució de l'agrupació de municipis pel sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció i declaració d'exempció de manteniment del lloc de treballa de secretaria del municipi de Sant Andreu Salou
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 5113 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4743 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació d'una memòria valorada