MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT ANDREU SALOU

El ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 26 de febrer de 2020 ha aprovat definitivament el Mapa de Capacitat Acústica de Sant Andreu Salou redactat per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, en compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant publicació al BOP número 28 de 28 de febrer de 2019; al DOGC número 7924 de 24 de juliol de 2019 i al taulell d’anuncis de la Corporació. Durant el termini d’exposició pública s’han rebut al·legacions que han estat resoltes pel Ple amb l’acord d’aprovació definitiva. La qual cosa es fa pública per al coneixement general, en compliment del que preceptues els articles 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. L’expedient es podrà consultar a les dependències municipals en horari d’atenció al públic i a la web de l’Ajuntament http://www.santandreusalou.cat/