Edictes

Exercici: 2020 Bop: 63-0 Edicte: 2174 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica
Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2057 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial del plànol de delimitació de la franja de protecció perimetral per a la prevenció d'incendis
Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2056 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial del projecte executiu de la Via verda intermunicipal Onyar-Verneda (Tram 5)
Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 394 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10124 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial del Projecte "pavimentació del camí de la Torre Fase 2. Part 3 de Sant Andreu Salou"
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10158 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10041 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte de derogació i aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del sòl, vol o subsòl o per la utilització privativa o especial del domini públic municipal
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 10016 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9928 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Edicte d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de la taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal (art. 19.u.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2018)
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9362 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU Acord delegació de competències del Ple a l'alcalde