Edictes

Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 870 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva del projecte executiu de Via Verda intermunicipal Onyar-Verneda (Tram 5 - Sant Andreu Salou)
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 661 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de manteniment del cementiri
Exercici: 2021 Bop: 18-0 Edicte: 519 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9926 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9613 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Convocatòria per cobrir les places de jutge/ssa de pau titular i substitut
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9587 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit 07/2020
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8111 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva del plànol de delimitació contra incendis forestals d'urbanitzacions, nuclis de població, instal·lacions i edificacions de Sant Andreu Salou
Exercici: 2020 Bop: 211-0 Edicte: 7743 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 07/2020 corresponent a suplement de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 209-0 Edicte: 7637 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Informació pública d'aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7404 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació de la convocatòria i les bases especifiques reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la contractació, en règim laboral temporal d'interinitat, a temps parcial, d'un/a auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament