Edictes

Exercici: 2021 Bop: 164-0 Edicte: 7359 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Informació pública d'aprovació de la memòria valorada d'arranjament del camí de Cal Garrango
Exercici: 2021 Bop: 137-0 Edicte: 6212 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius (grup C2)
Exercici: 2021 Bop: 134-0 Edicte: 6123 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2021 Bop: 111-0 Edicte: 5145 CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA - Aprovació i ratificació del projecte executiu de via verda intermunicipal Onyar-Verneda amb cofinançament del FEDER en un 50% de la despesa elegible, prèviament aprovat inicialment i definitivament pels ajuntaments de Campllong, Cassà de la Selva, Llambilles, Fornells de la Selva i Sant Andreu Salou
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4895 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4994 CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA - Aprovació i formalització del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Campllong, Cassà de la Selva, Fornells de la Selva, Llambilles i Sant Andreu Salou per al cofinançament d'un projecte subvencionat en un 50% pel Fons Europeu (FEDER)
Exercici: 2021 Bop: 102-0 Edicte: 4673 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3640 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació crèdit núm. 2/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 84-0 Edicte: 3533 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació de la convocatòria i les bases especifiques reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la contractació, en règim laboral temporal d'interinitat, a temps parcial, d'un/a auxiliar administratiu/va i creació d'una borsa de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou (i opcionalment també podrà ser utilitzada per altres municipis adherits al servei d'assistència de secretaria intervenció de la Diputació de Girona)
Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3359 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de manteniment del cementiri de Sant Andreu Salou