Edictes

Exercici: 2020 Bop: 161-0 Edicte: 5953 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5791 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4386 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 126-0 Edicte: 4260 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 116-0 Edicte: 3740 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 115-0 Edicte: 3707 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Informació pública proposta de reparcel·lació dels polígons d'actuació urbanística PAU 1 i PAU 2. Illa compresa entre els carrers de la Via, Infància, Sant Andreu Salou i Xavier Carbó.
Exercici: 2020 Bop: 72-0 Edicte: 2345 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 72-0 Edicte: 2344 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2020 Bop: 63-0 Edicte: 2174 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica
Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2057 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU - Aprovació inicial del plànol de delimitació de la franja de protecció perimetral per a la prevenció d'incendis